امکان رهانش تدریجی در پیشخان بازار فعال شد

امکان رهانش تدریجی در پیشخان بازار فعال شد
این امکان برای دریافت بازخورد مستمر از کاربران در حین توسعه محصول ضرور...