در یک سال گذشته چه کردیم؟ تا آخر سال چه خواهیم کرد؟

در یک سال گذشته چه کردیم؟ تا آخر سال چه خواهیم کرد؟
یک سال گذشته در راستای خدمات به توسعه‌دهندگان چه کردیم و در ماه‌های با...