انتشار گزارش سال ۱۴۰۱؛ نگاهی کوتاه به رفتار کاربران و دستاورد توسعه‌دهندگان

انتشار گزارش سال ۱۴۰۱؛ نگاهی کوتاه به رفتار کاربران و دستاورد توسعه‌دهندگان
کارشناسان مهم‌ترین گام بازار در سال ۱۴۰۱ را نمایش و شفاف‌سازی خدمات آن...