گزارش عملکرد بازار در حوزه تبلیغات در سال ۱۴۰۰ منتشر شد

گزارش عملکرد بازار در حوزه تبلیغات در سال ۱۴۰۰ منتشر شد
براساس این گزارش تعداد نصب داده شده «تبلیغات در جستجو» بازار با رشد ۲...