هشدار بازار: اپلیکیشن‌های بانکی را از منابع نامعتبر دانلود نکنید

هشدار بازار: اپلیکیشن‌های بانکی را از منابع نامعتبر دانلود نکنید
گزارش سوفوس تاکید می‌کند که تنها نسخه‌های همراه‌بانک‌های ملت، رسالت و...