یک میلیون و ۹۰۰ هزار نظر و امتیاز مشکوک در بازار حذف شد

یک میلیون و ۹۰۰ هزار نظر و امتیاز مشکوک در بازار حذف شد
حذف نظرات مشکوک در ۴ مرحله انجام شد و بازار به توسعه‌دهندگانی که بیشتر...