شیوه محاسبه‌ی امتیازها در بازار تغییر می‌کند

شیوه محاسبه‌ی امتیازها در بازار تغییر می‌کند
نظرات جدیدتر، نماینده بهتری از عملکرد کنونی بازی و برنامه خواهد بود