تغییر شمارشگر نصب از بازار؛ به نفع توسعه‌دهنده و کاربر

تغییر شمارشگر نصب از بازار؛ به نفع توسعه‌دهنده و کاربر
آمار «نصب از بازار» به‌طور کلی شاخص بهتری برای نشان دادن محبوبیت برنام...