مهدی امیری مدیرعامل بازار می‌شود

مهدی امیری مدیرعامل بازار می‌شود
مهدی امیری که مدیرعاملی همکاران سیستم را در کارنامه خود دارد، جایگزین...