چرا با فیلتر گوگل‌پلی مخالفیم؟

چرا با فیلتر گوگل‌پلی مخالفیم؟
دسترسی به گوگل‌پلی در داخل ایران دوباره مسدود شده است. کافه‌بازار با ا...