بازار با شما ده ساله شد

بازار با شما ده ساله شد
ده سال از زمانی که اپلیکیشن بازار به عنوان میزبان بازی‌ها و برنامه‌ها...