حمیدرضا احمدی مدیرعامل بازار می‌شود

حمیدرضا احمدی مدیرعامل بازار می‌شود
حمیدرضا احمدی در سال ۱۴۰۱ جایگزین مهدی امیری در مقام مدیرعامل بازار می...