درباره‌ به‌روزرسانی‌ غیرواقعی مایکت و ۵ سؤال بی‌پاسخ‌

درباره‌ به‌روزرسانی‌ غیرواقعی مایکت و ۵ سؤال بی‌پاسخ‌
آیا می‌توان بدون به‌روزرسانی واقعی، کاربر را به دانلود دوباره برنامه ی...