انتشار نسخه تازه‌ای از «راهنمای بازی‌ها و برنامه‌های برگزیده»

انتشار نسخه تازه‌ای از «راهنمای بازی‌ها و برنامه‌های برگزیده»
این راهنما با در نظرگرفتن بازخوردهای توسعه‌دهندگان و با هدف آشنایی بیش...