گام تازه بازار برای مکانیزه‌کردن مدیریت برنامه

گام تازه بازار برای مکانیزه‌کردن مدیریت برنامه
«ای‌پی‌آی پیشخان بازار» با هدف مکانیزه‌کردن فرآیند مدیریت برنامه و باز...