کاهش سهم بازار از فروش توسعه‌دهنده به بزرگ شدن صنعت کمک می‌کند

کاهش سهم بازار از فروش توسعه‌دهنده به بزرگ شدن صنعت کمک می‌کند
این تصمیم در کوتاه‌مدت، درآمد بازار را کاهش قابل توجهی خواهد داد اما ب...