وضعیت پیشخان توسعه‌دهندگان در نوروز ۱۴۰۰ و تصفیه‌حساب اسفند

وضعیت پیشخان توسعه‌دهندگان در نوروز ۱۴۰۰ و تصفیه‌حساب اسفند
توضیحاتی درباره بسته شدن بخشی از پیشخان توسعه‌دهندگان بازار در نوروز ۱...