دومین گزارش آماری کاربران بازار

دومین گزارش آماری کاربران بازار
در حال حاضر بازار بر روی قریب به ۲۸ میلیون دستگاه اندرویدی نصب شده است...